Career

ผู้จัดการแผนกบัญชี AP (Accounting manager)

คุณสมบัติ

เพศชาย/หญิง อายุ 30 - 45 ปี
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือสูงกว่า สาขาการบัญชี
มีประสบการณ์การทำงาน ในธุรกิจขายปลีกเสื้อผ้าแฟชั่น และบริษัท มหาชน มาก่อน
มีประสบการณ์ด้านบัญชีด้าน AP, Fix Asset
มีประสบการณ์ในระดับหัวหน้างานหรือระดับผู้จัดการ มากกว่า 3-5 ปี
มีความรู้ความชำนาญด้านงานบัญชีและภาษีอากร
สามารถใช้โปรแกรม MS Office และ โปรแกรมบัญชี ได้เป็นอย่างดี

apply
Brand Manager Greyhound Original

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย-หญิง
อายุ(ปี) : 30 - 35 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี – ปริญญาเอก สาขาการตลาดหรือเกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ ด้านบริษัทเสื้อผ้าแฟชั่น : 2 ปีขึ้นไป

คุณสมบัติเพิ่มเติม

1.พัฒนาสินค้าผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลการขายใน Season ที่ผ่านมา เพื่อนำมาเป็นประโยชน์ในการพัฒนา collection
2.ร่วมพัฒนาสินค้ากับ Designer ให้ตอบเป้าหมายทางธุรกิจทั้งในแง่ Brand Direction และกลุ่มเป้าหมายของแบรนด์
3.วางแผนการกระจายสินค้าเข้าสาขาตามเป้ายอดขาย
4.ติดตามผลการขายและนำเสนอแผนการสื่อสารการตลาดให้สอดคล้องกับสถานการณ์
5.ร่วมจัดทำแผนการเปิดตัวสินค้าประจำ Collection ร่วมกับทีม Creative

apply
Brand Manager Greyhound Coffee

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย-หญิง
อายุ(ปี) : 30 - 35 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี – ปริญญาเอก สาขาการตลาดหรือเกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ ด้าน ธุรกิจ Coffee: 2 ปีขึ้นไป

apply

Remarks: Download application form here, complete the form and upload the file back here.